แบบเรียนเยอรมัน
ระดับชั้นเรียนในการเรียนภาษาเยอรมัน
A1 สามารถสนทนา และทักทายด้วยข้อความสั้น ๆได้
A2 สามารถพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยข้อความง่าย ๆ ได้
B1 สามารถอ่านจับใจความจากข้อความทั่วไปและเขียนจดหมายราชการอย่างง่ายได้
B2 ทบทวนระดับต้นถ้าผล ZD อยู่ในเกณฑ์ “ดี” หรือ “ดีมาก” สามารถข้ามไปชั้น
C1 ฝึกฝนทักษะการพูด อ่าน และเขียน สามารถภาษาได้อย่างมั่นใจ
ZD ใบประกาศนีย์บัตรชั้นต้นสำหรับใช้ทำงานหรือศึกษา
Test DaF การทดสอบความรู้ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 
 
หนังสือเรียนชั้น ABC
 
 
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Lesen- und Schreibkurse 1 Lehrbuch
รหัส : 978-3-19-007230-9
 
Erste Schritte –Vorkurs mit Audio-CD
รหัส : 978-3-19-001686-0
 
รายละเอียดสินค้า :
Lesen und Schreiben เป็นหนังสือที่เน้นการฝึกทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนตัวอักษรภาษาเยอรมันโดยผู้เรียนสามารถผสมคำศัพท์ จากแบบทดสอบที่กำหนดให้ได้ สามารถออกเสียงพยัญชนะและสระได้อย่างถูกต้องชัดเจน. Erste Schritte เน้นฝึกทักษะทางด้านการฟังและการพูด เรียนรู้การฟังไปพร้อม ๆกับซีดีในเล่ม สามารถสนทนาทักทายง่าย ๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน หนังสือเรียนเล่มนี้จะเป็นคู่มือเพื่อวางพื้นฐานความรู้ภาษาเยอรมันไปใช้กับหนังสือเรียนต่าง ๆ เช่น Schritte plus , Schritte, Schritte International, Lagune, Tangram aktuell, Delfin, Themen aktuell และหนังสือเรียนอื่น ๆ ในระดับเบื้องต้นต่อไป.
ราคา 1,250.00 บาท/ชุด
ราคาลด - บาท
หนังสือเรียนชั้นเร่งรัด เช้า บ่าย
Schritte International ประกอบด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด (การบ้าน) ซีดีแบบฝึกหัด สำหรับฟังบทสนทนา โดยสำนักพิมพ์ Hueber Verlag ตำราเรียนสำหรับ่ใช้ภาษาเยอรมันในต่างประเทศ ระดับเบื้องต้น มีทั้งหมด 6 เล่ม สำหรับ 6 ระดับภาษา A1 A2 และ B1
โดยสำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Schritte International 1 Kursbuch +Arbeitsbuch CD zum Abeitsbuch
รหัส : 978-3-19-001851-2
รายละเอียดสินค้า :
หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
ราคาปกติ 990.00 บาท
ราคาลด - บาท

Audio-CDs Kursbuch
(ซีดี คู่กับหนังสือเรียน )
รหัส : 978-3-19-041851-0
ราคาปกติ 1,390.00 บาท
ราคาลด - บาท

Lehrerhandbuch
(คู่มือสำหรับผู้สอน)
รหัส :
978-3-19-021851-6
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาลด - บาท

หนังสือคำศัพท์ เยอรมัน อังกฤษ
รหัส :
978-3-19-451851-3
ราคาปกติ 490.00 บาท

Intensivtrainer mit Audio-CD แบบฝึกหัดเร่งรัด+ซีดี
รหัส :
978-3-19-011851-9
ราคาปกติ 500.00 บาท

DVD Schritte Inter. 1 + 2
รหัส :
978-3-19-301851-9
ราคาปกติ 1,390.00 บาท

หนังสือคำศัพท์ เยอรมัน ไทย เล่ม 1+2
รหัส :
978-974-163585-6
ราคาปกติ 490.00 บาท

Interaktives Lehrerhandbuch–DVD-ROM
รหัส :
978-3-19-221851-4
ราคาปกติ 1,900.00 บาท

CD-ROM เล่ม 1/2
รหัส :
978-3-19-131851-2
ราคาปกติ 1,590.00 บาท

Materiallen für interaktive Whiteboards CD - Rom A1
รหัส :
978-3-19-241851-8
ราคาปกติ 1590.00 บาท

Poster Lektion 1-7
รหัส :
978-3-19-740321-2
ราคาปกติ 890.00 บาท
 
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Schritte International 2 Kursbuch +Arbeitsbuch CD zum Abeitsbuch
รหัส : 978-3-19-001852-9
รายละเอียดสินค้า :
หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
ราคาปกติ 990.00 บาท
ราคาลด - บาท
 
Audio-CDs Kursbuch
( ซีดี คู่กับหนังสือเรียน )
รหัส
: 978-3-19-041852-7
ราคาปกติ 1,390.00 บาท
ราคาลด - บาท
 
Lehrerhandbuch
(คู่มือสำหรับผู้สอน)
รหัส :
978-3-19-021852-3
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาลด - บาท

Glossar Deutsch Englisch หนังสือคำศัพท์ เยอรมัน อังกฤษ
รหัส : 978-3-19451852-2
ราคาปกติ 490.00 บาท

Interaktives Lehrerhandbuch DVD-ROM
รหัส : 978-3-19-221852-1
ราคาปกติ 1900.00 บาท

Posterset Lektion 8-14
รหัส : 978-3-19-820321-7
ราคาปกติ 890.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte International 3 Kursbuch +Arbeitsbuch CD zum Abeitsbuch
รหัส : 978-3-19-001853-6
รายละเอียดสินค้า :
หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
ราคาปกติ 990.00 บาท
ราคาลด - บาท

Audio-CDs Kursbuch
(ซีดี คู่กับหนังสือเรียน )
รหัส : 978-3-19-041853-4
ราคาปกติ 1,390.00 บาท
ราคาลด - บาท

Lehrerhandbuch
(คู่มือสำหรับผู้สอน)
รหัส
: 978-3-19-021853-0
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาลด - บาท

Interaktives Lehrerhandbuch–DVD-ROM
รหัส :
978-3-19-221853-8
ราคาปกติ 1,900.00 บาท

Intensivtrainer mit Audio-CD เล่ม 3/4 แบบฝึกหัดเร่งรัด + ซีดี
รหัส :
978-3-19-011853-3
ราคาปกติ 500.00 บาท

หนังสือคำศัพท์ เยอรมัน อังกฤษ
รหัส : 978-3-19-451853-7
ราคาปกติ 490.00 บาท

Poster Lektion 1-7
รหัส :
978-3-19-210344-5
ราคาปกติ 890.00 บาท

ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte International 4 Kursbuch +Arbeitsbuch CD zum Abeitsbuch
รหัส : 978-3-19-001854-3
รายละเอียดสินค้า :
หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
ราคาปกติ 990.00 บาท
ราคาลด - บาท

Audio-CDs Kursbuch
(ซีดี คู่กับหนังสือเรียน )
รหัส : 978-3-19-041854-7
ราคาปกติ 1,390.00 บาท
ราคาลด - บาท

Lehrerhandbuch
(คู่มือสำหรับผู้สอน)
รหัส : 978-3-19-021854-7
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาลด - บาท

Interaktives Lehrerhandbuch – DVD-ROM
รหัส : 978-3-19-221854-5
ราคาปกติ 1,900.00 บาท

หนังสือคำศัพท์ เยอรมัน อังกฤษ
รหัส : 978-3-19-451854-4
ราคาปกติ 490.00 บาท

Poster Lektion 8-14
รหัส : 978-3-19-290344-1
ราคาปกติ 890.00 บาท

ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte International 5 Kursbuch +Arbeitsbuch CD zum Abeitsbuch
รหัส : 978-3-19-001855-0
รายละเอียดสินค้า :
 
หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
ราคาปกติ 990.00 บาท
ราคาลด - บาท

Audio-CDs Kursbuch
(ซีดี คู่กับหนังสือเรียน )
รหัส 978-3-19-041855-8
ราคาปกติ 1,390.00 บาท
ราคาลด - บาท

Lehrerhandbuch
(คู่มือสำหรับผู้สอน)
รหัส :
978-3-19-021855-4

ราคาปกติ
1,200.00 บาท
ราคาลด - บาท

Intensivtrainer mit Audio-CD เล่ม 5/6 แบบฝึกหัดเร่งรัด + ซีดี
รหัส : 978-3-19-011855-7
ราคาปกติ 500.00 บาท

ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte International 6 Kursbuch +Arbeitsbuch CD zum Abeitsbuch
รหัส : 978-3-19-001855-0
รายละเอียดสินค้า :
หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
ราคาปกติ 990.00 บาท
ราคาลด - บาท

Audio-CDs Kursbuch
(ซีดี คู่กับหนังสือเรียน )
รหัส 978-3-19-041855-8
ราคาปกติ 1,390.00 บาท
ราคาลด - บาท

Lehrerhandbuch
(คู่มือสำหรับผู้สอน)
รหัส :
978-3-19-021855-4

ราคาปกติ
1,200.00 บาท
ราคาลด - บาท
 
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
หนังสือเรียนชั้นเรียนธรรมดา
Themen Aktuell
โดยสำนักพิมพ์ Hueber Verlag
ปรับปรุงใหม่จาก Themen Neu ให้ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้เรียน อายุ 16 ปีขึ้นไปเน้นเนื้อหาการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำความเข้าใจบทความจากวรรณกรรมและบทความอย่างง่ายต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 เล่ม เพื่อ 3 ระดับ A1, A2 และ B1 (การใช้ภาษาเยอรมันในระดับต้น) ทั้งนี้สามารถซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและซีดีประกอบด้วยได้
 
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Themen Aktuell 1 Kursbuch
รหัส : 978-3-19-001690-7
รายละเอียด : หนังสือเรียน บทเรียน 10 บท
ราคาปกติ 795.00 บาท
 
Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-011690-4
ราคาปกติ 715.00 บาท
 
Audio CDs zum Kursbuch
รายละอียด : ซีดี สำหรับใช้ฟังบทสนทนาบทเรียน
รหัส : 978-3-19-031690-8
ราคาปกติ 1,500.00 บาท
 
Glossare Deutsch Englisch รายละเอียด : หนังสืออธิบาย คำศัพท์ ตามบทเรียน โดยแปลจากเยอรมัน อังกฤษ
รหัส : 978-3-19-081690-3
ราคาปกติ 490.00 บาท
 
Glossare Deutsch Thai
รายละเอียด : หนังสืออธิบาย คำศัพท์ ตามบทเรียน โดยแปลจากเยอรมัน ไทย
รหัส : –
ราคาปกติ 250.00 บาท
 
Lehrerhandbuch Teil A
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน เล่ม เอ แนะนำแนวการเรียน และบทฟังจากซีดี
รหัส :978-3-19-041690-5
ราคาปกติ 580.00 บาท
 
Lehrerhandbuch Teil B
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน เล่ม บี นำเสนอ แนะนำหลักการสอนไวยากรณ์ แบบทดสอบ เฉลยแบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-051690-2
ราคาปกติ 1,450.00 บาท
 
CD ROM
รายละเอียด : ซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับทบทวน บทเรียน และแบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-541690-0
ราคาปกติ 1250.00 บาท
ราคาปกติ -บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Themen Aktuell 2 Kursbuch
รหัส : 978-3-19-001691-4
รายละเอียด : หนังสือเรียน บทเรียน 10 บท
ราคาปกติ 820.00 บาท
 
Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-011691-1
ราคาปกติ 745.00 บาท
 
Audio CDs zum Kursbuch
รายละอียด : ซีดี สำหรับใช้ฟังบทสนทนาบทเรียน
รหัส : 978-3-19-031691-5
ราคาปกติ 1,500.00 บาท
 
Glossare Deutsch Englisch รายละเอียด : หนังสืออธิบาย คำศัพท์ ตามบทเรียน โดยแปลจากเยอรมัน อังกฤษ
รหัส : 978-3-19-251691-7
ราคาปกติ 490.00 บาท
 
Lehrerhandbuch Teil A
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน เล่ม เอ แนะนำแนวการเรียน และบทฟังจากซีดี
รหัส : 978-3-19-041691-2
ราคาปกติ 650.00 บาท
 
Lehrerhandbuch Teil B
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน เล่ม บี นำเสนอ แนะนำหลักการสอนไวยากรณ์ แบบทดสอบ เฉลยแบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-051691-9
ราคาปกติ 1,450.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Themen Aktuell ZD Kursbuch
 
รหัส : 978-3-19-001692-1
รายละเอียด : หนังสือเรียน บทเรียน 10 บท
ราคาปกติ 875.00 บาท
 
Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-011692-8
ราคาปกติ 770.00 บาท
 
Audio CDs zum Kursbuch
รายละอียด : ซีดี สำหรับใช้ฟังบทสนทนาบทเรียน
รหัส : 978-3-19-031692-2
ราคาปกติ 1,500.00 บาท
 
Lehrerhandbuch Teil A
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน เล่ม เอ แนะนำแนวการเรียน บทเฉลยในหนังสือเรียน และบทฟังจากซีดี
รหัส : 978-3-19-041692-9
ราคาปกติ 670.00 บาท
 
Lehrerhandbuch Teil B
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน เล่ม บี นำเสนอ แนะนำหลักการสอนไวยากรณ์ แบบทดสอบ
รหัส : 978-3-19-051692-6
ราคาปกติ 1,450.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
 
หนังสือเรียน
Schritte ประกอบด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด (การบ้าน) ซีดีแบบฝึกหัด สำหรับฟังบทสนทนา
โดยสำนักพิมพ์ Hueber Verlag
ตำราเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันหรือต้องการไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น มีทั้งหมด 6 เล่ม สำหรับ 6 ระดับภาษา A1 A2 และ B1 (การใช้ภาษาเยอรมันในระดับต้น) และยังเป็นคู่มือในการเตรียมสอบ Start Deutsch 1z, Start Deutsch 2z, รวมถึง การสอบ ZD ด้วย

 
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte 1 Kursbuch+Abreitsbuch mit CD zum Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับบท ฟัง แบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-201704-9
ราคาปกติ 750.00 บาท
 
CD zum Kursbuch
รายละเอียด : ซีดี คู่กับหนังสือเรียนรหัส : 978-3-19-211704-3
ราคาปกติ 520.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน
รหัสสิ : 978-3-19-021704-5
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
 
Glossare zu Schritte 1 und 2
รายละเอียด : รวมคำศัพท์ เยอรมัน อังกฤษ เล่ม 1 และ เล่ม 2
รหัส : 978-3-19-061704-3
ราคาปกติ 250.00 บาท
ราคาปกติ 1,550.00 บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte 2 Kursbuch + Arbeitsbuch mit CD zum Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-201705-6
ราคาปกติ 750.00 บาท
 
Audio-CDs Kursbuch
รายละเอียด : ซีดี คู่กับหนังสือเรียน รหัส : 978-3-19-211704-3
ราคาปกติ 520.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน
รหัสสิ : 978-3-19-021705-2
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte 3 Kursbuch+Abreitsbuch mit CD zum Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-201806-0
ราคาปกติ 750.00 บาท
 
Audio-CDs Kursbuch
รายละเอียด : ซีดี คู่กับหนังสือเรียน รหัส : 978-3-19-221806-4
ราคาปกติ 1,050.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน
รหัสสิ : 978-3-19-021704-5
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
 
Glossare zu Schritte 3 und 4
รายละเอียด : รวมคำศัพท์ เยอรมัน อังกฤษ เล่ม 3 และ เล่ม 4
รหัส : 978-3-19-061806-4
ราคาปกติ 250.00 บาท
 
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte 4 Kursbuch + Arbeitsbuch mit CD zum Arbeitsbuch
 
รายละเอียด : หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-201807-7
ราคาปกติ 750.00 บาท
 
Audio-CDs Kursbuch
รายละเอียด : ซีดี คู่กับหนังสือเรียน รหัส : 978-3-19-221807-1
ราคาปกติ 1,050.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน
รหัสสิ : 978-3-19-021807-3
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte 5 Kursbuch + Arbeitsbuch mit CD zum Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-201808-4
ราคาปกติ 750.00 บาท
 
Audio-CDs Kursbuch
รายละเอียด : ซีดี คู่กับหนังสือเรียน รหัส : 978-3-19-221808-8
ราคาปกติ 1,050.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน
รหัสสิ : 978-3-19-021808-0
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
Schritte 6 Kursbuch + Arbeitsbuch mit CD zum Arbeitsbuch
 
รายละเอียด : หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดพร้อม ซีดี สำหรับฟังใน แบบฝึกหัด
รหัส : 978-3-19-201809-1
ราคาปกติ 750.00 บาท
 
Audio-CDs Kursbuch
รายละเอียด : ซีดี คู่กับหนังสือเรียน รหัส : 978-3-19-221809-5
ราคาปกติ 1,050.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน
รหัสสิ : 978-3-19-021809-7
ราคาปกติ 1,200.00 บาท
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
 
 
หนังสือเรียนชั้นกลาง ระดับ B1 plus ถึงระดับ C1
 
 
โดยสำนักพิมพ์
Hueber Verlag
EM neu 2008 Brückeursbuch
 
ระดับการเรียน B1 plus
Kursbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน 128 หน้า
รหัส : 978-3-19-501696-4
ราคาปกติ 990.00 บาท
 
Arbeitsbuch mit Audio-CD zum AB
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด + ซีดีสำหรับฝึกฟัง 136 หน้า
รหัส : 978-3-19-511696-1
ราคาปกติ 880.00 บาท
 
2 Audio-CDs zum Kursbuch
รายละเอียด : ซีดีฟัง ใช้คู่กับหนังสือเรียน 102 วินาที
รหัส : 978-3-19-531696-5
ราคาปกติ 1,290.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน 120 หน้า
รหัส : 978-3-19-521696-8
ราคาปกติ 780.00 บาท
 
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
 
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
EM neu 2008 Hauptkurs
 
ระดับการเรียน B2
Kursbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน 160 หน้า
รหัส : 978-3-19-501695-7
ราคาปกติ 990.00 บาท
 
Arbeitsbuch mit Audio-CD zum AB
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด + ซีดีสำหรับฝึกฟัง 152 หน้า
รหัส : 978-3-19-511695-4
ราคาปกติ 880.00 บาท
 
2 Audio-CDs zum Kursbuch
รายละเอียด : ซีดีฟัง ใช้คู่กับหนังสือเรียน 112 วินาที
รหัส : 978-3-19-531695-8
ราคาปกติ 1,290.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน 112 หน้า
รหัส : 978-3-19-521695-1
ราคาปกติ 780.00 บาท
 
CD-ROM zur Erweiterung und Vertiefung
รหัส : 978-3-19-061600-8
ราคาปกติ - บาท
 
Pruefungstraining Goethe-Zertifikat B2, Buch und Audio-CD
รายละเอียด : ข้อสอบ 20 หน้า
รหัส : 978-3-19-301695-9
ราคาปกติ - บาท
 
Pruefungstraining telc Deutsch B2, Buch und Audio-CD
รายละเอียด : ข้อสอบ 24 หน้า
รหัส : 978-3-19-161695-3
ราคาปกติ - บาท
 
Pruefungstraining OeSD B2, Buch und Audio-CD
รายละเอียด : ข้อสอบ 32 หน้า
รหัส : 978-3-19-251695-5
ราคาปกติ - บาท
 
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
 
โดยสำนักพิมพ์
Hueber verlag
EM neu 2008 Abschlusskurs
 
 
ระดับการเรียน C1
Kursbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน 128 หน้า
รหัส : 978-3-19-501697-1
ราคาปกติ 990.00 บาท
 
Arbeitsbuch mit Audio-CD zum AB
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด + ซีดีสำหรับฝึกฟัง 128 หน้า
รหัส : 978-3-19-511697-8
ราคาปกติ 880.00 บาท
 
2 Audio-CDs zum Kursbuch
รายละเอียด : ซีดีฟัง ใช้คู่กับหนังสือเรียน 76 วินาที
รหัส : 978-3-19-531697-2
ราคาปกติ 690.00 บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน 96 หน้า
รหัส : 978-3-19-521697-5
ราคาปกติ 890.00 บาท
 
Pruefungstraining Goethe-Zertifikat C1, Buch und Audio-CD
รายละเอียด : ข้อสอบ 20 หน้า
รหัส : 978-3-19-301697-3
ราคาปกติ - บาท
 
Pruefungstraining telc Deutsch C1, Buch und Audio-CD
รายละเอียด : ข้อสอบ 24 หน้า
รหัส : 978-3-19-111697-2
ราคาปกติ - บาท
 
Pruefungstraining OeSD C1, Buch und Audio-CD
รายละเอียด : ข้อสอบ 32 หน้า
รหัส : 978-3-19-161697-7
ราคาปกติ - บาท
 
Ziel B2
 
ระดับการเรียน B2
Kursbuch
รายละเอียด : หนังสือเรียน 140 หน้า
รหัส : 978-3-19-001674-7
ราคาปกติ - บาท
 
Arbeitsbuch mit Lerner - CD-ROM
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด + ซีดีรอมสำหรับเรียน 180 หน้า
รหัส : 978-3-19-011674-4
ราคาปกติ - บาท
 
Arbeitsbuch
รายละเอียด : หนังสือแบบฝึกหัด 180 หน้า
รหัส : 978-3-19-171674-4
ราคาปกติ - บาท
 
Audio-CDs zum Arbeitsbuch
รายละเอียด : ซีดีฟัง ใช้คู่กับแบบฝึกหัด 79 วินาที
รหัส : 978-3-19-191674-9
ราคาปกติ - บาท
 
Arbeitsbuch – Loesungen
รายละเอียด : เฉลยแบบฝึกหัด 52 หน้า
รหัส : 978-3-19-181674-2
ราคาปกติ - บาท
 
Lehrerhandbuch
รายละเอียด : คู่มือสำหรับผู้สอน 184 หน้า
รหัส : 978-3-19-131674-7
ราคาปกติ - บาท
 
ราคาปกติ - บาท
ราคาลด - บาท
 
Der Buchladen
Tel. 66 (0) 2 676-3320 Fax. +66 (0) 2 676-3386
18 / 1 Goethe Sathorn 1 Rd., Sathorn , Bangkok 10120 , Thailand